Udgivet - 2019

Lambdasonde fejlkoder betyder langt fra altid at lambdasonden er defekt

Tech news

Vi har i en tidligere artikel gjort opmærksom på, hvor vanskeligt det kan være at finde frem til den reelle årsag til en lambdasondefejlmelding – dengang var det især wide band typen, som var under lup. Men også den konventionelle 02-sensor kan give anledning til en del grublerier – og ofte er det slet ikke lambdasonden, der er problemet.

Selvom lambdasonden er en sliddel, bør man forvente, at den som minimum holder i hele garantiperioden -som i Triscans tilfælde er 3 år. Lambdasonden er en del af et komplekst system og der er mange ting, som kan påvirke dens funktion og føre til fejlmeldinger.

I den forbindelse er det værd at nævne de meget udbredte universal-lambdasonder, hvor den oprindelige stikforbindelse genbruges. Her skal lambdasondens ledere loddes, isoleres og sidst men ikke mindst indkapsles, så hele sammenføjningen kan modstå varme, kulde, fugt, salt og skidt. Denne metode er langsommelig, forbundet med stor risiko for at forbinde lambdasonden forkert og meget sårbar omkring sammenføjningen. Af den årsag indeholder Triscans program udelukkende ”Plug & play” lambdasonder, så denne fejlkilde udelukkes og grossisten, værkstedet og ikke mindst bilejerne sikres en problemfri reparation med lang levetid.

  

En lambdasonde-fejlmelding vil naturligt nok foranledige de fleste til at tro, at den er defekt, men al erfaring viser, at fejlen i virkeligheden meget ofte skal findes andetsteds. I det efterfølgende giver vi råd og anvisning til, hvorledes fejlfindingen kan gribes an.  


100% funktionstest udføres på vores producents lambdasonde-tester
 

Når udskiftning af lambdasonden ikke umiddelbart løser problemet 
Hvis montering af en ny lambdasonde ikke umiddelbart løser problemet - og der fortsat lagres lambdasonde-fejlkoder - bør man som det første kontrollere, om man anvender den korrekte lambdasonde. Det er ikke ualmindeligt, at man skal vælge mellem adskillige varianter inden for en specifik bilmodel. Selvom de er forskellige, har de ofte samme stikforbindelse, gevind og kabellængde.  

Da Triscan lambdasonder er underlagt en 100% funktionstest i produktionen, kan du - hvis du er sikker på, at du har valgt den korrekte lambdasonde - gå ud fra at sensoren ikke er problemet. Fejlsøgningen bør i stedet fokuseres omkring:  

Tilsodede tændrør. Vær opmærksom på, at tilsodede/defekte tændrør kan skade tændspolen/tændspolerne

Varmelegemets sikring er sprunget (ved bredbånds-/wide band typen)

Brændstoftrim er ikke nulstillet efter udskiftning af sensor (ved biler hvor det er påkrævet)

Ny sensor er ødelagt pga. forurening fra olie, silikone, blyholdigt brændstof, additiver etc. (se fotos i næste afsnit for hvad du skal kigge efter)

Utætheder på indsugningssiden generelt. Eksempelvis indsugningsmanifold, vakuumslange, turborør, EGR-ventil eller lignende

Indsprøjtningssystemet – herunder pumpe, brændstoffilter, trykregulator eller indsprøjtningsdyser. Kontrollér brændstoftryk, brændstoffilter, trykregulatoren for utætheder og indsprøjtningsdyserne for tilsmudsning

Motorstyringsproblem initieret af en anden sensor, som viser sig at være defekt. Eksempelvis luftmængdemåler, kølevandstemperatursensor, EGR-ventil, krumtap- eller knastaksel-positionssensor

 

Hvis lambdasonden er af ældre dato, kan årsagen være
Inden du udskifter en lambdasonde af ældre dato, er det værd at tage lambdasonden i nærsyn for at kigge efter evt. tegn på, om andre faktorer end naturligt slid kan være årsagen til svigt. Hvis dette er tilfældet, er der oftest tydelige tegn på selve lambdasonden, ledningen eller stikforbindelsen, som bør du kende til. 

 

    

TILSMUDSNING PGA. OLIE
Olie som finder vej gennem ledningsnettet  (kapillareffekt) og ødelægger lambda-sonden. Kig på  stikbenene i sensorens stik – er der det mindste spor af olie, er det tegn på forurening

 

TILSMUDSNING PGA. SILIKONE
Silikone fra penetrerende silikoneholdig olie, fedt brugt til smøring af lambdasonden under montering eller flydende pakning, som indeholder silikone, ødelægger lambdasonden (OBS! Triscan lambdasonder er forsmurte og skal derfor ikke have yderligere fedt påført)

 

TILSMUDSNING MED KØLEMIDDEL
Kølervæske, der finder vej til forbrændingssystemet via en utæt toppakning eller revner i topstykket ødelægger lambdasonden

 

REVNET LAMBDAELEMENT (beskyttelseskappe er fjernet for undersøgelse)
Vand i udstødningen forårsager et temperaturchok, der får lambdaelementet til at revne. Vandet kan stamme fra kondensering eller være vand fra kølesystemet som resultat af en utæt toppakning

 

 

TILSMUDSNING PGA. FED BRÆNDSTOFBLANDING
TILSMUDSNING MED MOTOROLIE (ses ofte ved for højt olieforbrug)
Soddannelse grundet ufuldstændig forbrænding eller indtrængen af motorolie ødelægger lambdasonden. Eksempelvis ikke korrekt brændstoftrim, defekte tændrør, defekte indsprøjtningsdyser, utætte ventilstyr/ventiler slidte stempelringe eller cylindre og lignende

 

RESULTATET AF ET STENSLAG
Skade på udvendig side af lambdasonde, som medfører skade på det indvendige keramiske element hvorved chippen beskadiges (f.eks. grundet stenslag – udskift lambdasonden)

 

RESULTATET AF VARMEPÅVIRKNING
Kablets trækaflastnings-/beskyttelsesmanchet er beskadiget (f.eks. grundet varme – udskift lambdasonden) 

 

RESULTATET AF ET KABELBRUD/ RESULTATET AF VRID PÅ KABLET
Kabelbrud – som følge af træk eller vrid i kablet. Forbind ikke lambdasonden før den er monteret, undgå at trække i kablet under montage og fastgør kablet så det ikke sidder for stramt

  TILSMUDSNING VED BRUG AF ADDITIVER
 

TILSMUDSNING MED BLY
Brugen af blyholdigt brændstof

 

FORKERT LAMBDASONDE ANVENDT
Vær ekstra opmærksom på at du vælger rigtig, hvis du skal vælge imellem flere varianter


En simpel fejlmelding med et utal af fejlkilder
Som ovenstående tydeligtvist illustrerer, kan det være overordentligt svært og tidskrævende, at finde den reelle fejlkilde til en lambdasonde-fejlmelding. Uden den nødvendige indsigt, det nødvendige testudstyr og tålmodighed vil den første indskydelse – en udskiftning af lambdasonden – ikke nødvendigvis løse problemet. Vi håber, at denne artikel kan være med til at klæde mekanikere bedre på i forhold til at løse opgaverne til fuld tilfredshed for kunderne.

 

HVAD ER LAMBDASONDENS FORMÅL?

Lambdasonden måler mængden af 02 (ilt) i udstødnings-systemet - målingen anvendes af motorstyringsenheden (ECM: Engine Control Module) til at regulere blandingsforholdet mellem luft og brændstof. På de første biler med lambdasonder var målingen/reguleringen af O2 udelukkende baseret på målingen fra en enkelt lambdasonde, som var placeret inden udstødnings-systemets katalysator. Ved nyere bilmodeller er der også monteret en lambdasonde umiddelbart efter katalysatoren, hvis opgave udelukkende er at kontrollere at O2-reguleringen er foretaget korrekt.